Awesome design and Features
Awesome design and Features
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris ac vehicula sapien. Phasellus bibendum iaculis orci et vehicula. Morbi in mattis elit.
Easy to use featured enrich admin panel
Easy to use featured enrich admin panel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris ac vehicula sapien. Phasellus bibendum iaculis orci et vehicula. Morbi in mattis elit.
Custom inbuilt widgets
Custom inbuilt widgets
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris ac vehicula sapien. Phasellus bibendum iaculis orci et vehicula. Morbi in mattis elit.
Extensive support forum
Extensive support forum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris ac vehicula sapien. Phasellus bibendum iaculis orci et vehicula. Morbi in mattis elit.
Higly SEO optimized structure
Higly SEO optimized structure
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris ac vehicula sapien. Phasellus bibendum iaculis orci et vehicula. Morbi in mattis elit.

Obowiązki pracodawcy i pracownika związane z ryzykiem zawodowym

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca zapewnia pracownikom bezpieczeństwo i higienę pracy, w szczególności przez ograniczanie ryzyka zawodowego w wyniku właściwej organizacji pracy i stosowania koniecznych środków profilaktycznych, a także informowania pracownika o istniejących na jego stanowisku zagrożeniach i sposobach postępowania, pozwalających uniknąć skutków działania tych zagrożeń. Pracodawca jest obowiązany do zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa pracy przez: – przeprowadzanie oceny ryzyka związanego z zagrożeniami, które nie mogą być wykluczone; – ocenę ryzyka zawodowego występującego przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych i zmianie organizacji pracy; – uwzględnienie podczas oceny ryzyka zawodowego wszystkich czynników środowiska pracy występujących przy wykonywanych pracach i sposobach wykonywania prac; – stosowanie w następstwie oceny ryzyka zawodowego środków profilaktycznych; – stosowanie metod i organizacji pracy zwiększających poziom bezpieczeństwa i ochrony; – ochronę zdrowia pracowników. Jednym z elementów instruktażu wstępnego jest zapoznanie pracownika z kartą oceny ryzyka zawodowego stanowiska, na którym będzie pracował. Pracownik składa podpis stwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym. Takie zapoznanie się nie zawsze musi iść w parze z rzeczywistym uświadomieniem sobie wszystkich zagrożeń na stanowisku pracy.

Odpowiedzialność porządkowa pracownika

Nawiązując stosunek pracy, każdy pracownik staje się odpowiedzialny za swoje postępowanie, powierzone mienie, maszyny, urządzenia, mienie pracodawcy itp. Wyróżniamy dwa rodzaje odpowiedzialności pracownika: porządkową i materialną. Odpowiedzialność porządkowa stanowi jeden z podstawowych instrumentów, jakimi może posługiwać się pracodawca w celu zapewnienia należytego funkcjonowania zakładu pracy. Opiera się ona na systemie kar, jakie pracodawca może nakładać na pracownika z tytułu dopuszczenia się określonych wykroczeń o charakterze porządkowym. Obciążenie pracownika odpowiedzialnością za nienależyte wywiązywanie się z obowiązków oraz za potencjalne szkody materialne wyrządzone pracodawcy regulują działy czwarty i piąty Kodeksu pracy. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i określonego porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia na miejsce pracy i obecności w nim oraz usprawiedliwiania nieobecności pracodawca może stosować karę upomnienia lub naganę (art. 108 § 1 Kodeksu pracy).

Klasyfikacja wyrobów malarskich

Wyroby malarskie można klasyfikować według różnych kryteriów. Z uwagi na właściwości składników rozróżnia się materiały malarskie: – pigmentowe – zalicza się do nich farby i emalie, a więc wyroby zawierające m.in. pigmenty i wypełniacze, dzięki czemu mają właściwości kryjące, czyli są nieprzejrzyste i mogą zasłaniać swoim kolorem naturalną barwę podłoża; emalie różnią się od farb mniejszą zawartością pigmentów i wypełniaczy, tworzą kryjące powłoki barwiące, mające połysk podobny do powłok lakierniczych; – lakierowe – nie zawierają pigmentów; stanowią roztwór substancji błonkotwórczej (żywicy naturalnej lub sztucznej) w rozpuszczalnikach, dzięki czemu po nałożeniu na podłoże tworzą cienką, przejrzystą, a jednocześnie twardą i gładką powłokę lakierową.